9 ශ්‍රේණිය

Scroll downwards to view more contents. / තවත් විෂය කරුණු සඳහා පහළට යන්න.

කියවීමට ( Notes to Read ) :-


පංති සටහන් ( Class Tutorials ) :-

 

අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා (Educational Games/Software)  : –

 


වීඩියෝ වැඩසටහන්  (Video Lessons): –

Human Circulatory System

 


විෂය නිර්දේශය (Syllabus) :-

 


Edue Lanka මාසික පරීක්ෂණ (SCCA 019) :-              


Edue Lanka විභාග  ප්‍රශ්න  :-

First Term Tests (SCFA019)

Second Term Tests (SCFA029) End Term Test (SCFA039)

2018 Papers

results

2020 Papers

 

 


 

 

 


මෙම Edue Lanka අනුමාන වාර  විභාග  ප්‍රශ්න පත්‍ර (SCFA) අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.