10 ශ්‍රේණිය

croll downwards to view more contents. / තවත් විෂය කරුණු සඳහා පහළට යන්න.

නිබන්ධන සටහන්  (Tutorial Notes) :-

3 2 1
755666_orig 0608176_ec_periodictable


සන්තතික ඇගයීම් (Continues
 Assessments) :-

 


වීඩියෝ වැඩසටහන් (Video Lessons) : –

Click any of the below

ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික

සතුන්ගේ ලාක්ෂණික ජීවී ලක්ෂණ

 

 

අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා (Educational Games/Software)  : –


 

විෂය නිර්දේශය (Syllabus) :-

2016 New Syllabus

2016-05-19_17-22-17


Edue Lanka මාසික පරීක්ෂණ (SCCA 0110) :-

2018

2019

 

 

 


Edue Lanka වාර  විභාග  ප්‍රශ්න (SCFA 0X10)  :-

2018 2019
 First Term Exam (SCFA0110)

මෙම Edue Lanka අනුමාන වාර  විභාග  ප්‍රශ්න පත්‍ර (SCFA) අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.