ප්‍රශ්න පත්‍ර

CLICK ON THE LINK BELOW / පහත ලින්ක් එක මත ක්ලික් කරන්න.

මාසික පරීක්ෂණ  (MACA019) :-  

2016

2017

2018

 


අනුමාන  වාර  විභාග  ප්‍රශ්න  :-


පසුගිය  වාර  විභාග  ප්‍රශ්න :-


Edue Lanka Assignments :-

2017-11-09_17-36-22  2017-11-09_17-36-52


EdueLanka විභාග  ප්‍රශ්න :-

2016

2017

2018

මෙම Edue Lanka අනුමාන වාර  විභාග  ප්‍රශ්න පත්‍ර (MAFA) අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.