අමතර කරුණු

CLICK ON THE LINK TO OPEN OR DOWNLOAD / පහත ඕනෑම ලින්ක් එකක් මත ක්ලික් කරන්න

වීඩියෝ වැඩසටහන් සිංහලෙන් :-math_symbols_m


නිබන්ධන සටහන් :math-clip-art-for-middle-school-free-clipart-images-4

  1. ඝන වස්තු
  2. අනුපාත
  3. සංඛ්‍යා රටා
  4. පරිමිතිය
  5. කෝණ
  6. ප්‍රතිශත

මෙම නිබන්ධන සටහන් අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.


විෂය නිර්දේශය :-

lesson-order-page-001