ප්‍රශ්න පත්‍ර

Click any of the following link to view the file. If you are using IDM directly you can download the file you wish to download.

Learning Materials according to STEM Learning Standards.


Edue Lanka Monthly Tests (MACA017) :-  

2016

2018

 

අනුමාන  වාර  විභාග  ප්‍රශ්න  :-


පසුගිය  වාර  විභාග  ප්‍රශ්න :-


Edue Lanka Exam Papers :-

2016

2018

 

මෙම Edue Lanka අනුමාන වාර  විභාග  ප්‍රශ්න පත්‍ර (MAFA) අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.