අමතර කරුණු

CLICK ON THE LINK TO OPEN OR DOWNLOAD

වීඩියෝ වැඩසටහන් සිංහලෙන් :-

  1. තාත්ත්වික සංඛ්‍යා

නිබන්ධන සටහන් :-


වැඩසටහන්  :-

 

විෂය නිර්දේශය :-

Sinhala medium syllabus – 2015

list-page-001