අමතර කරුණු

CLICK ON THE LINK TO OPEN OR DOWNLOAD / පහත ඕනෑම ලින්ක් එකක් මත ක්ලික් කරන්න

වීඩියෝ වැඩසටහන් සිංහලෙන් :-

උපුටාගැනීම : – e-thaksalawa වෙබ් අඩවිය.

වැඩිදුර වීඩියෝ වැඩසටහන් සදහා www.e-thaksalawa.moe.gov.lk වෙත පිවිසෙන්න.


විෂය නිර්දේශය :-

2016-09-03_7-17-58

 

 For English medium and London O/L students visit www.eduelankaeng.wordpress.com