අමතර කරුණු

Click any link above to open.


නිබන්ධන සටහන් :

මෙම නිබන්ධන සටහන් අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.


විෂය නිර්දේශය :-

images


කියවීමට හා විනෝදයට  :-

lessons-page-001