උසස් පෙළ විභාගය 2016 සිසුන් සදහා

උසස් පෙළ විභාගයට ජ’පුර විශ්වවිද්‍යාල මාධ්‍ය ඒකකයෙන් නොමිලේ වෙබ් අත්වැලක්.  http://learn.sjp.ac.lk/ ක්ලික් කර ඔබත් login වන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s