2017 වර්ෂයේ සිට රජයේ පාසල්වලට ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය download කිරීමට මෙය ක්ලික් කරන්න. නැතහොත් www.moe.gov.lk වෙත පිවිසෙන්න

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s