විද්‍යාව / ගණිතය

7 සිට 11 ශ්‍රේණි සඳහා අමතර කරුණු, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා වීඩියෝ වැඩසටහන් මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s