12 ශ්‍රේණිය

විෂය නිර්දේශය | ගුරු මාර්ගෝපදේශය :

Syllabus – effective from 2017


සටහන් :

MS Excel Functions

Pascal Programming 1

Pascal Programming 2

Visual Basic Tutorials


පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර : : –

Structure of the Question Papers and Prototype Questions for GIT Online Examinations 2018


අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර :

General Information Technology – 2016 Question Paper I | Sinhala Medium

General Information Technology – 2016 Question Paper I | English Medium

General Information Technology – 2016 Question Paper II | English Medium

General Information Technology – 2017 Question Paper I,II | Sinhala Medium

General Information Technology – 2016 Marking Scheme | Sinhala Medium

General Information Technology – 2016 Marking Scheme | English Medium

Online විභාග :